Kjøpsbetingelser ved kjøp av kurs fra Folkekuren AS

Bringebær


Partene
Selger er Folkekuren AS, Bugtegaten 1, 3484 Holmsbu. Organisasjonsnr: 826 662 182 (heretter “Folkekuren”). Kjøper er den som foretar bestillingen av kurset, og betegnes i det følgende som “kursdeltaker”.

Innledning
Kjøpsbetingelsene regulerer deltakere på Folkekuren-kurs’ rettigheter og plikter ved kjøp av kurs (med fysisk oppmøte eller via epost, eller en kombinasjon).

Kjøpsbetingelsene kan bli supplert av opplysninger gitt ved bestillingen av kurset eller i kursbekreftelsen.

Ved å svare på vår epost “Informasjon om ditt kurs” aksepterer kursdeltaker samtidig kjøpsbetingelsene og samtykke. Samtidig bekrefter kursdeltaker at alle opplysninger som er oppgitt er korrekte.

Folkekuren kan oppdatere vilkårene. Siste versjon av Kjøpsbetingelsene finnes på vår nettside www.folkekuren.no. Ved større endringer vil Folkekuren be om at kursdeltakerne aksepterer de nye vilkårene.

Gjennomføring av kjøp
Folkekuren tilbyr slankekurs via sin nettside www.folkekuren.no.

Priser
Kursprisene framkommer på Folkekurens nettside. Den oppgitte prisen er den totale prisen som skal betales. Folkekuren kan ikke kreve betaling for kostnader som det ikke er informert om før kjøpet.

Det tas forbehold om prisendringer og endringer i merverdiavgifts-regler eller -satser. Medlemmer vil bli varslet dersom kursene påvirkes av pris- eller regelendringer.

Betaling
Folkekuren tilbyr per i dag betaling via Vipps eller bank. Betaling må skje før kursoppstart. Folkekuren lagrer ikke betalingskortopplysninger.

For å kjøpe kurs fra Folkekuren kreves det at man har fylt 18 år.

Endring av vilkår
Folkekuren har rett til å endre kursproduktet. Dersom endringene er av stor og ugunstig betydning for deltakeren, skal Folkekuren varsle deltakeren før endringene trer i kraft.

Folkekuren sine rettigheter ved deltakerens mislighold
Dersom kursdeltaker ikke har betalt ved kursoppstart, men deltatt på møte og/eller mottatt kursmateriell eller -rapporter, og manglende betaling ikke skyldes forhold fra Folkekurens side, kan Folkekuren kreve betaling og nekte kursdeltaker adgang til kurset.

Ved forsinket betaling vil Folkekuren kunne kreve dekket omkostninger etter gjeldende lovgivning.

Informasjons- og undervisningsmateriell
Folkekuren distribuerer undervisningsmateriell til sine deltakere enten digitalt eller per post. Kostnader til distribusjon via post dekkes av kursdeltaker – se prisliste på www.folkekuren.no

Aldersgrense
For å delta på Folkekurens kurs, må deltakeren være fylt 18 år.

Dersom det foreligger brudd på aldersgrensen, kan Folkekuren stoppe gjennomføringen av kurset. Betaling for gjenstående kursmøter eller rapporter vil i så fall bli refundert.

Personer på 16 og 17 år kan delta på kurs etter samtykke fra foresatte og etter anbefaling fra lege.

Ansvar
Folkekurens kurs er kun ment å gi råd og informasjon om kosthold og slanking. Deltaker står selv ansvarlig for hvordan råd og opplysninger som mottas på våre kurs brukes. Våre kurs er ikke medisinsk behandling. Deltaker har selv ansvar for å kontakte lege ved behov.

Kompensasjon til kursdeltaker ved avlyst kurs
Dersom Folkekurens kursleder blir syk eller av andre grunner er forhindret til å gjennomføre kurset, har Folkekuren rett til å erstatte fysiske kurs med nettkurs eller å sette inn en annen kursleder i opprinnelig kursleders sted. Deltakere vil bli varslet så snart som mulig dersom det oppstår omstendigheter som krever at oppfølging må skje via nett eller med annen kursleder.

Dersom et kurs avlyses i sin helhet, har deltakeren rett til tilbakebetaling av betalingen for kurset.

Force majeure og lignende situasjoner
Folkekuren skal ikke holdes ansvarlig for å ha misligholdt sine forpliktelser dersom Folkekuren kan godtgjøre at misligholdet skyldes force majeure. Med force majeure forstås i denne sammenheng hendelser som Folkekuren ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av. Blant annet skal følgende omstendigheter betraktes som force majeure: Krig, naturkatastrofer, brann, pandemi eller andre omstendigheter av lignende karakter. I slike tilfeller opphører Folkekurens forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

Angrerett
Vær oppmerksom på at det ikke er angrerett ved kjøp av Folkekuren-kurs ettersom dette anses for å være en avtale om en tjeneste med fastsatt dato og tidsrom for gjennomføringen (se angrerettloven § 22 m). Dette innebærer at avtalen er bindende idet betalingen er gjennomført.

Opphavsrettigheter
Alt innhold i og på kursene og på Folkekurens nettsider, herunder kursmateriell, er Folkekurens eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts- og markedsføringslovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn og produktnavn er beskyttet.

Konfliktløsning
En konflikt som måtte oppstå mellom en kursdeltaker og Folkekuren, skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kursdeltakeren ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling


Holmsbu, 1. januar 2024
Folkekuren AS

Total
0
Shares